เชิญชวนส่งผลงานประกวดภาพถ่ายกับจังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ “วิถีคนเมืองเหน่อ”

จังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดจัดงาน “วิถีคนเมืองเหน่อ”  ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้จัดให้มีกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย จังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ “วิถีคนเมืองเหน่อ” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ สู้ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี khonmuengher suphanburi 2016 001

ประกวดภาพถ่าย จังหวัดสุพรรณบุรี"วิถีคนเมืองเหน่อ"
ประกวดภาพถ่าย จังหวัดสุพรรณบุรี “วิถีคนเมืองเหน่อ”

ขอบเขตของการถ่ายภาพ

 • วิถีชีวิต สังคม ประเพณี วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้  และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 • เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องทุกประเภท ทั้งภาพสี และขาวดำ สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคได้อย่างอิสระ ภาพถ่ายจะต้องมีความสมจริงตามธรรมชาติ ไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์ประกอบใดๆ ที่ผิดจากความเป็นจริง นอกจากการลบฝุ่นผง และปรับแสงเท่านั้น

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพที่อัดขยายขนาด 12 x18 นิ้ว ติดลงกระดาษแข็งสีดำ เว้นขอบด้านละ 1.5 นิ้ว เขียนชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ให้ชัดเจน และเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังภาพ (ภาพที่ต่ำหรือสูงเกินกว่าขนาดที่กำหนดจะไม่รับการพิจารณาตัดสิน)
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG บันทึกลงแผ่นซีดี ขนาดไฟล์ภาพ ไม่ต่ำกว่า 8 ล้าน pixel ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ส่งภาพประกวด ให้เรียบร้อย
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ลงงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อสารสนเทศทุกประเภท เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • ต้องเป็นภาพถ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
 • ส่งภาพเข้าประกวาดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ หากผลงานได้รับรางวัล ให้ถือว่าได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสื่อสาธารณะ ทุกประเภท รวมทั้งไม่ใช่ภาพที่วางขายในระบบอินเตอร์เน็ต (Stock photo) และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิรางวัลที่ได้รับทุกประเภท
 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้อย่างชัดเจน
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จังหวัดสุพรรณบุรีขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ผู้ประกวด ส่งเข้าประกวด

ประกาศผล
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี

ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ที่

 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ตามวัน และเวลาราชการเท่านั้น)
 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

 • โทร. 035 – 536058 , 035 – 536045
 • มือถือ 08 – 1870 – 9804
 • E-mail : [email protected]

กำหนดเวลาส่งผลงาน

 • สามารถสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. (ตามวันและเวลาราชการ)/ ข่าวโดย : นางสาวนภสร จู่จร / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

แสดงความคิดเห็น